CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Verankering kade containertransferium Alblasserdam op innovatieve wijze verwijderd.

E-mail Print PDF

Met medewerking van: Mathieu de Ruiter, Havenbedrijf Rotterdam N.V. Henk Maaskant, Strabag B.V. (Ippel Civiele Betonbouw), Nieuwendijk en Hans Pacejka, Gemeentewerken Rotterdam.

Bij de realisatie van het nieuwe containertransferium Alblasserdam is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV een kademuur van 255 m lengte aangelegd. Om de vaarbreedte van de rivier De Noord te waarborgen is een insteekhaven gemaakt van 35 m breed. Hiervoor moest de bestaande damwand inclusief de verankering verwijderd worden. Voorafgaand aan de opdracht heeft het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek uitgevoerd en marktconsultatie gehouden om inzicht te krijgen in de juiste verwijderingsmethode van de oude groutankers. Het ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam heeft de praktijkproef begeleid en de kadeconstructie ontworpen. Na het testprogramma en een openbare aanbesteding is het gehele werk gegund aan Strabag(Ippel).

bCT1-13.5 small

Achtergronden containertransferium Alblasserdam

Op juli 2013 is de aanleg van het containertransferium Alblasserdam van start gegaan. Het is een zogenaamde binnenvaart terminal die door Binnenlandse Container Terminals Nederland (BCTN) en het Havenbedrijf Rotterdam wordt gerealiseerd. BTCN exploiteert ook binnenvaart terminals in Den Bosch, Wanssum en Meerhout (België) met een jaarlijks volume van 400.000 TEU. Het idee van de binnenvaart terminals is dat het wegvervoer daar containers voor de Rotterdamse haven kan afzetten en oppikken en zo de A15 richting de Maasvlakte kan vermijden. Ook is het mogelijk om een flink deel van de containers van Maasvlakte 2 via grote binnenvaartschepen naar bestemmingen in het achterland te transporteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Havenbedrijf Rotterdam doelstelling om 45 % van het goederenvervoer over het water naar een volgende bestemming te vervoeren. De locatie in Alblasserdam krijgt een capaciteit van 200.000 TEU per jaar. In de eerste fase krijgt het transferium één portaalkraan en kunnen er twee binnenvaartschepen die achter elkaar liggen bediend worden. Later komt er nog een tweede portaalkraan bij zodat de capaciteit vergroot wordt.

Bijzondere constructie.
Specifiek voor dit transferium is dat kade (zie illustratie), landinwaarts een stuk inspringt. Dit vloeit voort uit de voorgeschreven doorvaartbreedte van de rivier De Noord die Rijkswaterstaat voor de hoofdvaarwegen heeft vastgesteld. Binnenvaartschepen worden steeds groter en het aantal scheepsbewegingen neemt toe. Afwijken van deze eis zou ten koste gaan van de veiligheid en doorstroming op deze drukke hoofdvaarweg.

Projectomschrijving

Het project omvat het verwijderen van de bestaande kade en de verankeringen, het bouwrijp maken van het containeropslagterrein en het aanbrengen van een nieuwe kade van buispalen. De wandlengte bedraagt 255 m met een kerende hoogte van 11 m. De nautisch gegarandeerde diepte bedraagt NAP-6,0 m. De lengte van de buispalen van de kade bedraagt circa 44 m. Als bodembescherming zijn zinkstukken en een bestorting van breuksteen aangebracht.

Onderzoek naar locatie van de groutankers

Voorafgaande aan de aanbesteding heeft het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende methoden om de groutankers van de oude damwandconstructie te verwijderen. De nieuwe te bouwen combiwand moet namelijk precies op de plaats van de groutankers aangebracht worden.

 

conflictzone damwanden

Conflictzone oude ankers t.p.v. nieuwe wand

Om de locatie van de ankers te bepalen zijn twee methoden uitgetest:

De SAAF-boring waarbij het kernkanaal van de schroef Injectie (SI)-verankering wordt uitgespoten onder 900bar. Deze methode is op 4 ankers uitgevoerd waarbij 3 ankers tot aan de ankerkop zijn uitgespoten waarna het boorkanaal is ingemeten. Met deze methode is redelijk nauwkeurig vast te stellen wat de positie van het anker is maar de methode is nogal kostbaar.

De Magnetometing waarbij men met sonderingen een verandering van het magnetische veld en daarmee de locatie van een staalobject kan waarnemen. Bij deze methode wordt met de sondeerconus bepaald op welke diepte er een stalen object bevindt. Middels een praktijkproef is de ligging van de ankers te bepalen. Dit bleek echter niet goed mogelijk. Er moeten meerdere sonderingen per ankerpunt gemaakt worden om de locatie van de punt met een marge van ca. 30 tot 50cm te bepalen. Met deze methode bleek het niet mogelijk het verloop van de gehele ankerstang te bepalen. In een ankerveld, zoals bij een kademuur, is niet met zekerheid te zeggen welk anker bij welke punt hoort. Door de vele sonderingen die gemaakt moeten worden en de kalibratie is dit een kostbare methode. In tabel 1 is een overzicht van de varianten weergegeven.

Variantenstudie en marktconsultatie:

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam een variantenstudie uitgevoerd en er is een markconsultatie gehouden. Opdracht was om een methode te vinden voor het geheel of gedeeltelijk gecontroleerd verwijderen van de SI-ankers inclusief schroefkop met zo min mogelijke verstoring van de bodem t.p.v. de nieuwe combiwand.

Tijdens de uitvoering is bij één van de risicosessies een inschatting gemaakt van de kans dat de combiwandbuizen de gebroken ankerstangen zou raken. Omdat dit risico als laag werd gekwalificeerd (het anker was immers al enkele meters verplaatst voordat het brak) is besloten te starten met het heien van de combiwand. Tijdens de voortgang van het werk zijn de restanten van de ankerstangen niet meer aangetroffen, zodat het heien zonder noemenswaardige vertragingen heeft plaatsgevonden.

Resume

Ondanks de uitgebreide variantenstudie, marktconsultatie en praktijkproef bleek dat een betrouwbare en snelle methode voor het verwijderen van bestaande groutankers op grote diepte niet beschikbaar was. Het plan van aanpak van de opdrachtnemer was gedegen van opzet maar was door de grondgesteldheid (diepere zandlagen) in de praktijk toch niet voldoende risicovrij uitvoerbaar. Metde fall-back oplossing bleek het echter toch mogelijk om de groutankers veilig en redelijk bedrijfszeker te verwijderen. De initiële oplossing was inzetbaar om op terug te vallen.

De lessen voor dit speciale project zijn:

1 Een gedegen voorbereiding geeft de opdrachtnemer inzicht in de complexiteit van een project

2 Marktconsultatie draagt bij aan een goede selectie van een vakbekwame opdrachtnemer

3 Goede voorbereiding van het werk met een gedegen plan van aanpak en een fall-back oplossing verhoogt de kans op gunning en zorgt voor inzicht van de risico's voorafgaand aan de uitvoering

4 Risicobewust zijn tijdens de uitvoering en problemen in nauw overleg met de opdrachtgever oplossen zorgen voor inzet van de juiste werkmethode.

De kosten voor het project hadden bij een traditionele marktbenadering veel minder beheersbaar geweest en veel hoger uitgevallen met extra risico's voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Nu zijn de extra werkzaamheden voor het verwijderen van de ankers met een relatief geringe staat van meerwerk uitgevoerd. Door deze aanpak is voor de constructieve waterbouw ervaring opgedaan met diverse ankerverwijderingsmethodes. Een goed uitvoerbare methode om groutankers op grote diepte te verwijderen heeft zich bewezen.

Verder lezen:

www.portofrotterdam.com

www.BCTN.nl

www.ippel.nl

www.jetmix.nl

Klik op het PDF icoon voor het hele artikel

01 AdobeReaderIcon